Všeobecné podmienky používania internetovej stránky www.kamzdomu.sk a mobilnej aplikácie kamzdomu.sk.

Kamzdomu.sk (ďalej len „kamzdomu.sk“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.kamzdomu.sk (ďalej len „Internetová stránka“) a mobilnej aplikácie kamzdomu.sk (ďalej len „Mobilná aplikácia“) vydáva

 tieto podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie (ďalej len „Podmienky“):

Článok 1

Základné ustanovenia

 1.1 Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie kamzdomu.sk.

1.2 Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie (ďalej len „Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“) platnosť Podmienok používania.

1.3 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu.

1.4 Kamzdomu.sk si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania.

1.5 Prístup na Internetovú stránku a prístup k Mobilnej aplikácii a ich Používanie sú bezplatné.

1.6 Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii výslovne inak, obsah zverejnený na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii má výlučne informačný charakter.

1.7 Internetová stránka a Mobilná aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových práv autora k Internetovej stránke a Mobilnej aplikácii je kamzdomu.sk, ktorá je zároveň oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Mobilnej aplikácii. Podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne kamzdomu.sk.

1.8 Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie alebo ich častí, akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie alebo ich častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.

1.9 Internetová stránka a/alebo Mobilná aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích osôb. Kamzdomu.sk, nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. 1.10 Kamzdomu.sk, tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Mobilná aplikácia.

Článok 2

Práva a Povinnosti Užívateľov Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie

2.1 Kamzdomu.sk, dáva právo využívať Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu výhradne na osobnú potrebu Užívateľov. Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie (tak celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu kamzdomu.sk, v súlade s autorským zákonom.

2.2 Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie Užívateľmi sú zakázané.

2.3 Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

 - propagovať detskú pornografiu, ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky s erotickým alebo pornografickým obsahom;

 - otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; - otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

 - uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe.

Článok 3

Práva a Povinnosti kamzdomu.sk

3.1 Kamzdomu.sk, si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo Mobilnú aplikáciu vrátane týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov.

 3.2 Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky a/alebo Mobilnej aplikácie.

3.3 V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

Článok 4

Osobitné ustanovenia pre Užívateľov, ktorí pridávajú na Internetovú stránku alebo do Mobilnej aplikácie vlastný obsah

 4.1 Kamzdomu.sk umiestňuje na Internetovej stránke a v Mobilnej aplikácii aj obsah, t.j. fotografie, obrázky alebo iné prvky od Užívateľov, fyzických aj právnických osôb (ďalej len „Fotografie“). Ak Užívateľ zistí, že zaradením Fotografie na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii môže dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, kontaktujte Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@kamzdomu.sk . Prevádzkovateľ preverí Užívateľom odoslané informácie a zjedná nápravu.

 4.2 Kamzdomu.sk prevádzkuje Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu najmä za účelom propagácie objektov akými sú najmä hrady, zámky, kaštiele, pamiatky, zoo, parky, športoviská, jaskyne,welness, nákupné centrá, múzeá, galérie skanzeny, kostoly, pútnické miesta, reštaurácie, bary, hotely a iné.

4.3 Užívatelia, ktorí chcú pridať na Internetovú stránku a/alebo do Mobilnej aplikácie objekt, ktorej pridávanie Prevádzkovateľ umožnil, tak môžu urobiť prostredníctvom funkcie „pridaj objekt“ na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii.

4.4 Pre prípad porušenia autorských práv Užívateľom, je Užívateľ povinný, ak uplatní voči Prevádzkovateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia diela alebo iné nároky, bezodkladne poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na ochranu práv Prevádzkovateľa.

4.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov pridaných Užívateľmi, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi. Každý Užívateľ preberá zodpovednosť za objekty ním zverejnené na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii, a súhlasí s tým, že nebude používať Internetovú stránku a/ alebo Mobilnú aplikáciu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.6 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nemôže na Internetovej stránke a/alebo v Mobilnej aplikácii propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú v konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

4.7 Užívateľ sa zaväzuje, že na Internetovú stránku a/alebo v Mobilnej aplikácii nebude pridávať Fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s článkom 2.3 týchto Podmienok. 

Článok 5

Objednávanie

 5.1 Reklama na Portáloch je možná len v kategóriách Wellness, Športoviská , Hotely -ubytovanie , Reštaurácie-bary , objednáva sa prostredníctvom vyplneného formulára  cez „pridať objekt „  (ďalej len “Objednávka”). Objednávka reklamy je uzatvorená, ak Objednávateľ odošle objednávku  Dodávateľovi,  alebo do rúk ním povereného pracovníka a Dodávateľ Objednávku potvrdí (ďalej len „Zmluva“). Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Zmluva je uzatvorená aj v prípade, ak Objednávateľ potvrdí Objednávku telefonickou formou, a zároveň je hovor zaznamenaný so súhlasom Objednávateľa. Predmetom Zmluvy je vykonanie (zabezpečenie) realizácie reklamy na portáli v rozsahu presne špecifikovanom v Objednávke.

5.2 Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Dodávateľa a cenou reklamy a služieb na základe platného cenníka Dodávateľa (ďalej len „Cenník“).

Cenník :

Pridávanie objektu do kategórií Wellness, Športoviská , Hotely -ubytovanie , Reštaurácie-bary je spoplatnené jednorázovým poplatkom 5€ bez DPH . Pre pridanie objektu do kategórie ODPORÚČANÉ platí poplatok 20€ bez DPH .

Storno objednávky je možné v lehote 3dní od objednania . Je potrebné napísať  žiadosť storna objednávky na náš emial info@kamzdomu.sk .

      

5.3 Dodávateľ je povinný zrealizovať reklamu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa podmienok stanovených v Objednávke.

5.4 Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za kvalitu a obsahovú stránku internetovej reklamy objednanej a zverejnenej na Portáloch a zaväzuje sa uhradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne splnením povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.

5.5 Objednávateľ zodpovedá za vyhotovenie reklamy i v prípade, ak Dodávateľ sám pripraví reklamu podľa podkladov a požiadaviek Objednávateľa.

5.6 Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodov podľa čl. III. bodu 3 písm. c) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.7 Potvrdením Objednávky dáva Objednávateľ Dodávateľovi súhlas so šírením reklamy prostredníctvom internetu na Portáloch a potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným užívateľom všetkých práv výrobcu, autora, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe, a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu.

5.8 Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom reklamných prvkov a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na internetovom portáli Dodávateľa podľa Objednávky. c) V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Objednávateľom je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce. 4. Práva a povinnosti Dodávateľa a) Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie reklamy do Katalógu v prípade, ak: - reklama nezodpovedá svojím obsahom záujmom Dodávateľa, - reklama nezodpovedá technickým požiadavkám Dodávateľa, - reklama je v rozpore s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a Etickým kódexom reklamy, - reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok.

5.9 Objednávka reklamy musí obsahovať nasledovné údaje:

 5.9.1 Fakturačné údaje:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti (príp. fakturačná adresa, ak je iná ako sídlo spoločnosti)

- IČO, IČ DPH, DIČ

- kontaktná osoba (zodpovedná osoba)

5.9.2 Konkrétne podklady k reklamnej kampani

- meno objednávateľa

- objednané produkty, ich pozícia, zaradenie

- cena – podľa dohodnutých podmienok

 5.9.3 Podklady

- Objednávateľ je povinný dodať Dodávateľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu reklamy v termíne najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie reklamy. Dodávateľ a Objednávateľ si ako termín začiatku realizácie reklamy určili termín uvedený v Objednávke.

- Podklady je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi dohodnutým spôsobom a v súlade s technickými podmienkami uvedenými v čl. V týchto Všeobecných obchodných podmienok.

- V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu za reklamu alebo nedodá Dodávateľovi podklady v požadovanej kvalite, alebo ak vôbec Dodávateľovi nedodá podklady, Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

 5.9.4 Zmeny a úpravy objednávky

- Akékoľvek zmeny alebo úpravy v Objednávke zo strany Objednávateľa na základe ústneho dohovoru je Objednávateľ povinný doplniť do Objednávky písomnou formou potvrdenou obidvomi stranami v lehote 5 pracovných dní pred začiatkom reklamy.

- V prípade oneskoreného dodania, prípadne dodania nekvalitných podkladov, má Dodávateľ právo na posun termínu začiatku reklamy (koniec reklamy zostáva nezmenený v zmysle Zmluvy) a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie žiadnej časti ceny reklamy.

- objednávateľ má právo meniť reklamu

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 6.1 Používanie internetovej stránky a Mobilnej aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2 Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie, alebo s týmito Podmienkami používania.

6.3 Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 01.04.2016.

Facebook